Nguyên tắc cơ bản của sự va chạm

Phân tích đối với sự chuyển động của các điện tích “mang” trong môi trường khí là cơ bản để có thể hiểu được sự những biểu hiện thay đổi của hiện tượng phóng điện,  dải phóng điện từ hiện tượng phóng điện hoa ở mật độ electron thấp đến hiện tượng phóng điện plasma ở mật độ rất cao. Đã gần 150 nay (1860), James Clerk Maxwell đã nghiên cứu, phát minh ra có sự xuất hiện chuyển dịch của các electron và hàm phân phối của chúng từ việc nghiên cứu một số các thuộc tính của sự tập hợp đối với các phân tử trong một phần tử đơn lẻ. Hàm phân phối Maxwell chính là nền tảng đầu tiên cho việc phát triển lý thuyết của sự phân phối năng lượng của các electron trong phân tử khí, mật độ của các electron là nhỏ hơn rất nhiều so với các phân tử. Chúng ta hoàn toàn có thể tuuyên bố sự phân bố Maxwell đối với sự chuyển dịch của các phân tử, đồng thời lý thuyết về động lực học của các phân tử khí cũng đã được chứng minh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: