Xác định tiết diện va chạm của các electron trong các phân tử khí

1. Mục đích
– Các phân tử khí được nghiên cứu đã, đang và sẽ được sử dụng trong một số các ứng dụng công nghiệp như  tách một chất ra khỏi bộ bán dẫn bằng cách kết hợp chất đó với khí để hình thành nên hợp chất dễ bay hơi (semiconductor plasma etching), công nghệ hiển thị hiển thị plasma (PDP (Plasma Display Panel)-công nghệ plasma), laser, đèn chiếu sáng, máy cắt (GIS-Gas Insulated Switchgear),…
– Bộ tiết diện va chạm của các electron đối với các phân tử khí là khôgn thể thiếu không chỉ đối với việc nghiên cứu các dạng của hiện tượng phóng điện plasma mà còn là mức chuẩn mực đối với việc tính toán các hiện tượng cơ học lượng tử của các tiết diện va chạm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: