Thông tin chung về hạt

Mô tả động học của một chất khí bền xem xét mật độ lớn của các nguyên tử khí với một dải (hoặc sự phân phối) của tốc độ di chuyển theo mọi hướng. Các phân phối về tốc độ và vận tốc được đặc trưng bởi một năng lượng trung bình, ε, có mối liên hệ bằng một hàm phân phối với nhiệt độ động học, kT. Áp suất, p, trong chất khí là một giá trị đo của mật độ năng lượng nhiệt kết hợp với số các nguyên tử khí trên một thể tích đơn vị, n(_g) (^.^ không có hỗ trợ subscript (g) ^.^). Nói cách khác:

p = n(_g)*k*T

(hệ đơn vị SI: p là ở Pa khi n(_g) là trong m^(-3) và kT là J, trong đó 1 pascan là tương đương với 1 jun trên mét khối).
Khái niệm tương tự áp dụng đối với tập hợp các hạt tích điện.  Các dữ liệu sau đây sẽ thường xuyên được sử dụng (trong quá trình nghiên cứu khi xuất hiện các đơn vị mới, chúng ta sẽ làm rõ chi tiết-tại ở đây ta sẽ làm rõ anh khí Argon):

– Bán kính của nguyên tử Ar (argon): r(Ar) = 1.5*10^(-10)m;

– Hằng số Boltzmann: k = 1.38*10^(-23) J/K

– Khối lượng nguyên tử Argon: M (Ar) = 40*1.67*10^(-27) kg;

– Khối lượng của electron: m = 9.11*10^(-31) kg;

– Điện tích electron: 1.6*10^(-19) C.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: