Các nguyên tử trung hoà dịch chuyển (nhóm nhiệt hoá)

Ở nhiệt độ phòng (~25 độ C = 298K), tốc độ trung bình của một nguyên tử agon là 350 m/s,

Tại áp suất 1 Torr (~130 Pa), thông lượng ngẫu nhiên của nguyên tử argon ở nhiệt độ phòng là 2 × 10^(25) nguyên tử/(m^(2)* s),

Tại áp suất 1 Torr, khoảng cách dịch chuyển bởi một nguyên tử argon giữa các va chạm sẽ bằng trung bình của chúng và vào khoảng 0,11 mm,

Các tần số va chạm giữa các nguyên tử khí trong điều kiện nhiệt độ phòng là 3,5 × 10^(6) (1/s),

Một dòng chảy của các nguyên tử trung hoà phát sinh khi có được sự chênh lệch “gradient” trong áp suất (ví dụ sự chênh lệch trong mật độ và/hoặc nhiệt độ).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: