Phòng thí nghiệm plasma-Sự duy trì trạng thái ổn định

Trong các phòng thí nghiệm, ta có thể hình dung có sự phóng điện trong một tụ điện (đó là một bình chứ chất khí sẽ làm môi trường để tạo plasma) với một nguồn khí cung cấp tạm thời cho sự ion hoá khí.

Hình . Tạo plasma bên trong “tụ điện – bình (chamber)” (phòng thí nghiệm)

Hiện nay, sự phóng điện liên tục thường được sử dụng để tạo ra một một trạng thái ổn định động, trong đó có một sự cân bằng giữa việc phát ra (các nguồn) và tổn thất (các chỗ thoát nhiệt). Một bình chứa duy trì một trạng thái ổn định động như dòng khí vào ở mức tương tự tỷ lệ so với khi chảy vào. Nếu quá trình phát và tổn thất được tách biệt về mặt vật lý, thông thường đó là trường hợp tạo plasma trong phòng thí nghiệm và  không có sự cân bằng (về nhiệt), sau đó năng lượng đã được dồn vào việc tạo plasma được vận chuyển một cách hiệu quả đến vùng tổn thất và dòng ổn định của năng lượng phải được cung cấp để duy trì trạng thái ổn định.
Plasma tạo ra trong phòng thí nghiệm được hình thành khi khí bị ion hóa bằng việc cho một dòng điện qua nó, hoặc bằng cách chiếu bức xạ điện từ (đèn phóng điện đơteri) vào nó. Nói chung, các phương thức hình thành plasma này là cung cấp năng lượng trực tiếp đến các điện tử tự do trong plasma. Sự va chạm điện tử (electron)-nguyên tử giải phóng thêm các điện tử và nhiệt độ của chất khí. Cuối cùng các điện tử (electron) có nhiệt tăng lên một chút và lớn hơn so với các ion, bởi vì các điện tử mang dòng điện hoặc hấp thụ năng lượng điện từ, nhưng sự hiện diện của bình chứa có nghĩa là không có thời gian và cũng không có không gian cho sự cân bằng nhiệt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: