Publication

I) International Publications

11. Phan Thi Tuoi, Pham Xuan Hien, Tran Thanh Son, and Do Anh Tuan, Calculation and Analysis of Electron Transport Coefficients in BF3-N2 and TMS-N2 Gas Mixtures“, International Journal of Smart Grid and Clean Energy, vol. 6, no. 2, pp. 77-83, Apr. 2017.

10. Pham Xuan Hien, Do Anh Tuan, and Byung-Hoon JeonDetermination of the electron collision cross section set for the C2F6 molecule“, Journal of the Korean Physical Society, vol. 69, no. 12, pp. 1755-1761, Dec. 2016. (SCI)

9. Do Anh Tuan, “Analysis of Electron Transport Coefficients in Binary Mixtures of TEOS Gas with Kr, Xe, He and Ne Gases for Using in Plasma Assisted Thin-film Deposition”, Journal of Electrical Engineering & Technology, vol. 11, no. 2, pp. 455-462, Jan.2016. (SCIE)

8. Do Anh Tuan, “Analysis of Insulating Characteristics of Cl2-He Mixture Gases in Gas Discharges”, Journal of Electrical Engineering & Technology, vol. 10, no. 4, pp. 1735-1738, Jun. 2015. (SCIE)

7. Do Anh Tuan, Calculations of Electron Transport Coefficients in Cl2-Ar, Cl2-Xe, and Cl2-O2 Mixtures”, Journal of the Korean Physical Society, vol. 64, no. 1, pp. 23-29, Jan. 2014. (Link) (SCI)

6. Pham Xuan Hien, Byung-Hoon Jeon, and Do Anh Tuan, “Electron Collision Cross Sections for the BF3 Molecule and Electron Transport Coefficients in BF3-Ar and BF3-SiH4 Mixtures“, Journal of the Physical Society of Japan, vol. 82, no. 3, pp. 034301-1–8, Mar. 2013. (Link) (SCI)

5. Pham Xuan Hien, Do Anh Tuan, and Byung-Hoon Jeon, “Electron Collision Cross Sections for the TMS Molecule and Electron Transport Coefficients in TMS-Ar and TMSO2 Mixtures,” Journal of the Korean Physical Society, vol. 61, no. 1, pp. 62-72, Jul. 2012. (Link) (SCI)

4. Do Anh Tuan and Byung-Hoon Jeon, “Electron Collision Cross Sections for the Tetraethoxysilane Molecule and Electron Transport Coefficients in Tetraethoxysilane-O2 and Tetraethoxysilane-Ar Mixtures,” Journal of the Physical Society of Japan, vol. 81, no. 6, pp. 064301-1–8, Jun. 2012. (Link) (SCI)

3. Do Anh Tuan and Byung-Hoon Jeon, “Electron Collision Cross Sections for the Cl2 Molecule from Electron Transport Coefficients,” Journal of the Physical Society of Japan, vol. 80, no. 8, pp. 084301-1–5, Jul. 2011. (Link) (SCI)

2. Do Anh Tuan and Byung-Hoon Jeon, “Determination of the Vibrational Excitation Cross-section for the F2 Molecule in a Plasma Discharge Simulation,” Journal of the Korean Physical Society, vol. 58, no. 4, pp. 765-770, Apr. 2011. (Link) (SCI)

1. Do Anh Tuan and Byung-Hoon Jeon, “Determination of the Momentum Transfer Cross-section for the Cl2 Molecule in a Plasma Discharge Simulation,” Journal of the Korean Physical Society, vol. 57, no. 5, pp. 1224-1228, Nov. 2010. (Link) (SCI)

II) National Publications

15. Pham Xuan Hien, Phan Thi Tuoi, and Do Anh Tuan, “Electron Transport Coefficients and Rate Coefficients in C2H4-N2 Mixture for Fluid Model“, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng (Trường Đại học Điện lực) (đang phản biện, 2018).

14. Tran Thanh Son and Do Anh Tuan, “A Study on CF3I-Ar and CF3I-Kr Mixture Gases Substituting SF6 in High Voltage Equipments“, Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Trường Đại học Đà Nẵng) (Accepted, 2018).

13. Phan Thi Tuoi, Pham Xuan Hien, Pham Ngoc Thang, and Do Anh Tuan, “Electron Transport Coefficients and Initial Electron Collision Cross Sections for Triethoxysilane Molecule”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội), số 43, pp. 45-48, 12.2017.

12. Nguyễn Vũ Thắng, Đỗ Anh Tuấn, Nguyễn Hoàng Nam và Hoàng Sĩ Hồng, “Giảm nhiễu, cải thiện phép đo xác định vị trí phóng điện cục bộ trong máy biến áp theo nguyên lý thời gian đến”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng (Trường Đại học Điện lực) (chấp nhận đăng, 2017).

11. Nhan Ba Dam, Van Tuan Chu, Anh Tuan Do, Quyet Thang Le, “A Study of Magnetic Properties of LaNi5-xSix Alloys And Their Hydides“, Physical Sciences, vol. 59, no. 2, pp. 5-9, June 2017.

10. Trần Anh Tùng, Trần Thanh Sơn, và Đỗ Anh Tuấn, “Một số phân tích nâng cao bảo vệ chống quá điện áp khí quyển bằng EMTP cho trạm biến áp 220kV Phả Lại 2″, Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân sự, Số 7-2017, trang 168-175, 2017.

9. Pham Xuan Hien, Tran Thanh Son, and Do Anh Tuan, “Townsend First Ionization Coefficient in SiH4 -O2 Mixtures“, Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, Tập 162, số 02, 125-128, 2017.

8. Pham Xuan Hien, Tran Thanh Son, and Do Anh Tuan, “Electron Transport Parameters of the Xe-He Mixture Gases in Gas Discharge“, Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, Tập 162, số 02, 93-97, 2017.

7. Bui Van Dan, Bui Trung Thanh, Do Anh Tuan, Nguyen Quoc Cuong, “Output Feedback Model Predictive Control for Nano-material Distribution System”, Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường Đại học kỹ thuật, Đại học Bách khoa Hà Nội, Vol. 113, 035-040, 2016.

6. Hồ Minh Ngọc, Phạm Ngọc Thắng, Đỗ Anh Tuấn, Đào Huy Du, “Phương pháp đo và tính toán phơi nhiễm điện từ trường của các trạm thu phát di động”, Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, Tập 137, số 07, 205-211, 2015.

5. Do Anh Tuan, Pham Ngoc Thang, “Electron Transport Coefficients in TEOS-N2 Mixture for Using in Plasma Assisted Thin-film Deposition”, Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, Tập 137, số 07, 121-125, 2015.

4. Bui Van Dan, Bui Trung Thanh, Do Anh Tuan, Nguyen Quoc Cuong, “Non-linear Model and Design of PID Controller for Nano-material Delivery System”, Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, Tập 137, số 07, 161-166, 2015.

3. Do Anh Tuan, “Calculations of Electron Transport Coefficients and Limitting Field Strengths in Gas Discharges for CF3I-Ne and Cl2-Ne Mixtures”, Journal of Science and Technology (Vol. 101, 087-091, 2014).

2Đỗ Anh Tuấn, Phạm Ngọc Thắng và Phan Thị Tươi, “Tính toán và phân tích các hệ số chuyển động của electron trong phóng điện khí của hỗn hợp khí Xe-Ne”, Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân sự, Số 26, 8 – 2013, trang 66-72

1. Do Anh Tuan and Pham Ngoc Thang, “Limiting Field Strength and Electron Transport Coefficients in Gas Discharges for CF3I-O2 Mixtures as Prospective Substitutes for SF6 Gas in Industrial Applications”, Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân sự, Số đặc san ACEIT’12, 11 – 2012, trang 95-100

III) Publications in Domestic/International Conferences

6. Phan Thi Tuoi, Phạm Xuan Hien, Do Anh Tuan, “Electron Transport Coefficients in Binary Mixtures of Tetramethylsilane Gas with Kr, Xe, He and Ne Gases”, 2018 International Conference on Engineering Physics and Optoelectronic Engineering, Hanoi, Vietnam, March 23-26, 2018 (Accepted)

5. Bui Van Dan, Giang Hong Bac, Do Anh Tuan, Bui Trung Thanh, Nguyen Quoc Cuong, “Non-linear Model for Nanomaterial Delivery System”, The 2nd KICS Korea-Vietnam International Workshop on Information and Communications, 15-17th December 2014 (The Korean Institute of Communications and Information Sciences (KICS))

4. Do Anh Tuan and Chu Dinh Hanh, ” Analysis of Electron Transport Coefficients in CF3I-N2 Mixture Gas Using an Electron Swarm Study,” AETA 2013: Recent Advances in Electrical Engineering and Related SciencesLecture Notes in Electrical Engineering Volume 282, 2014, pp 29-38 

3. Do Anh Tuan and Byung-Hoon Jeon, “Analysis and Computation of Electron Transport Coefficients in Cl2-He Mixtures Using a Two-term Approximation of the Boltzmann Equation for Energy“, 5th International Conference on High Performance Scientific Computing, March 5-9, 2012, Hanoi, Vietnam.

2. Eung-Won Shim, Do Anh Tuan, and Byung-Hoon Jeon, “A Study on Characteristics of the CF3I-Xe Mixture Gases in a Plasma Discharge Simulation,” Proceedings of the 42nd the KIEE Summer Conference 2011, pp. 1582-1583, Jul. 2011. [in Korean]

1. Do Anh Tuan, Eung-Won Shim, and Byung-Hoon Jeon, “Initial Electron Collision Cross Sections Set of F2 Molecular Gas for Plasma Discharge Simulation,” Proceedings of the 41st the KIEE Summer Conference 2010, pp. 1366-1367, Jul. 2010.

IV) Vietnamese Books

2. Nguyễn Lân Tráng và Đỗ Anh Tuấn, “Giáo trình Quy hoạch phát triển hệ thống điện”, NXB Giáo dục Việt Nam 2013.

1. Nguyễn Lân Tráng và Đỗ Anh Tuấn, “Nhà máy điện nguyên tử“, NXB Khoa học và Kỹ thuật 2005, 2007, 2011.

Advertisements
%d bloggers like this: